بازنشستگی رئیس سازمان سینمایی؛ فرصتی برای جوان‌گراییزمانه امروز عوض شده و این تغییر در تمامی وجوه زندگی ما قابل لمس است، علی الخصوص در سینما بعنوان یک هنر-صنعت-رسانه باید صدای پای این تغییرات را زودتر شنید.