بازیکنان یک تیم فوتبال به خاطر سقوط به دسته پایین‌تر کتک خوردند!گروهی از آنها، از فرط عصبانیت، پیراهن تیم محبوب خویش را که بر تن داشتند، تکه تکه کردند.گروهی دیگر نیز به سمت بازیکنان حمله کرده و با آنها برخورد فیزیکی کردند.