بحرینی‌ها پیروزی برابر ایران را جشن گرفتنداین برتری برای بحرینی‌ها ارزش زیادی داشته و در رسانه‌های‌ این کشور هم بازتاب زیادی داشت.