بخارا/ آزادیِ خواندن و رنجِ نوشتنمی توان از آزادی در چگونگی خواندن نیز سخن گفت. به این معنی که خواننده نباید خود را موظف به مطالعۀ تمام و کمال یک اثر بداند. چه بسا خواندن یک فصل یا حتی یک صفحه کافی باشد