بختیاری زاده: فرهاد نباید آلترناتیو شود تا هر مربی که می‌آید از او بترسداستقلال در نیم‌فصل اول بد نبود اما در نیم‌فصل دوم بهتر شد هر چند که یک تیم برای قهرمانی نمی‌تواند نیم‌فصل را از دست بدهد. وقتی تیم نیم‌فصل را از دست می‌دهد ناراحت کننده است و جای سواب دارد که چرا نیم‌فصل را از دست داده است؟