« بدون تاریخ، بدون امضا » ؛ واقعیت ماجرای راه نیافتن به اسکار ۲۰۱۹تهیه کننده فیلم: روابط فعلی ایران با آمریکا به گونه‌ای شده است که ما حتی قادر به ارسال چند پوستر فیلم هم به آمریکا نیستیم، مراودات مالی و برقراریِ ارتباطِ کاری که جایِ خود دارد