برانکو: از امارات پیشنهاد دارم/ همه اختیارات پرونده مطالباتم را به وکیلم سپرده‌امپرسپولیس در حال حاضر سرمربی دارد و من به برگشت به این تیم فکر نمی‌کنم.