برانکو: هنوز کارمان با السد تمام نشده استبرانکو: با روحیه جنگندگی بازی تاکتیکی را انجام دادیم و توانستیم السد را غافلگیر کنیم.