برنامه ای که ارزش شنیدن داردبرنامه ای که ارزش شنیدن دارد