بنا: دیگر به شکل سابق رقابت انتخابی نداریم / آرامش خوبی بر کشتی حاکم استسرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه آرامش خوبی بر تیم‌های ملی حاکم شده، گفت: فدراسیون با همه درخواست‌های ما با وجود مشکلات مالی موافقت کرده است.