بنیان دیزل با ۵گیت آماده میزبانی از استقلال می‌شودشماره گذاری صندلی‌های بنیان دیزل نیز انجام شده است. این ورزشگاه بدون در نظر گرفتن قسمت VIP حدود ۶۲۰۰نفر گنجایش دارد که با اضافه شدن این جایگاه، ظرفیت آن به حدود ۸هزار نفر خواهد رسید.