بن عطیه: خاطره بدی از بازی با ایران داشتمسبک بازی تیم های ایرانی طوری است که شما باید گل اول را بزنید و اگر نتوانید این کار را انجام دهید به مشکل خواهید خورد.