بهترین مربیان لیگ؛ آمار در خدمت کالدروندر مجموع ۲۴ سرمربی در این فصل روی نیمکت مربیان حضور داشتند که ساکت الهامی با کسب هر ۹ امتیاز ممکن از ۳ بازی بهترین متوسط امتیاز را داشته است اما در بین مربیان ثابت از جمع ۴ مربی برتر ۳ مربی خارج هستند.