به دلیل شیوع کرونا؛ جشنواره ترایبکا ۲۰۲۰ آنلاین برگزار می‌شودبه دلیل شیوع کرونا؛ جشنواره ترایبکا ۲۰۲۰ آنلاین برگزار می‌شود