به یاد لویی پاستور؛ در ستایش «رنج‌کاهی» و در نکوهش «رنج‌افزایی»امروز سالگرد کشف نخستین واکسن در پی تلاش های لویی پاستور است. مردی که از رنج هزاران انسان زمان خود و پس از آن کاست…