بوفون قصد خداحافظی ندارد/ جی جی به دنبال تمدید با یووهبه نظر می‌رسد گلر ۴۲ ساله قصد خداحافظی از فوتبال ندارد به همین خاطر می خواهد یک فصل دیگر قراردادش را تمدید کند.