بوکسور آمریکایی پس از ناک اوت شدن به کما رفتاین اتفاق در جریان راند دهم رخ داد، زمانی که کانول می‌خواست رقابت را به پایان برساند با دو ضربه محکم دی را از رقابت خارج کرد.