بیانیه‌ باشگاه سپاهان درباره بازی با پرسپولیسبیانیه‌ باشگاه سپاهان درباره بازی با پرسپولیس