بیانیه رئیس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن پس از استعفاءبیانیه رئیس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن پس از استعفاء