بیش از ۱۳۰۰ اثر متقاضی حضور در دوسالانه سرو نقره‌ایبیش از ۱۳۰۰ اثر متقاضی حضور در دوسالانه سرو نقره‌ای