بیماری بازیگر «قهوه تلخ» و همت مردم؛ يکي داستان است پر آب چشماگر فردا یا نهایتا پس فردا خبر و عکس آوارگی و ویلچر نشین شدن او هم منتشر شد، من یکی توان نگریستن به خود را در هیچ آینه‌ای ندارم.