بیماری «بهبود فریبا» در ۲ فیلم سینمایی؛ ایرانی و خارجی (+فیلم)داستان از آنجا آغاز می شود که یکروز صبح، بهرام وقتی ازخواب بیدار می شود، در می یابد که دست راستش دیگر به فرمان او نیست.