تائید صلاحیت ۶ کاندیدا برای انتخابات کشتی/ خبری از خادم، دبیر و جدیدی نیستتائید صلاحیت ۶ کاندیدا برای انتخابات کشتی/ خبری از خادم، دبیر و جدیدی نیست