تارتار: چطور به تیم‌های صنعتی کمک می‌شود اما به تیم‌های نفتی نه!از یک جایی به بعد دیگر هیچ پولی نبود که بتوانیم شرایط مناسبی را برای بازیکنان فراهم کنیم.