«تب تاب» برنامه‌ای که تاب دارد اما تب نه!در نگاه اولیه شاید به نظر بیاید که بتوان بحث چالشی راه انداخت اما در عمل هیچ گاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون اساسا مهمانان کسانی نیستند که پاسخگو باشند.