تجارت فردا؛ اقتصاد ۹۹: بسته‌تر و کوچک‌تر ، کسب و کار نامساعدترمجله، اقتصادی است اما بیش از عدد و نمودار و جدول، کلمه دارد و به خاطر گزارش‌های روزنامه نگاران حرفه ای خواندنی است.