تجربه/ آیینۀ تمام‌نمای ادبیات و هنر در سال ۹۷در جشنوارۀ تجربه ۷۲ اثر سال ۹۷ در ۲۴ موضوع ادبیات و هنر به طور کامل معرفی شده اند…