تحقیقات پلیس درباره سرقت سریالی از بازیکنان یک تیم فوتبالاز انتهای ماه فوریه تاکنون منزل ۳ بازیکن دیژون مورد سرقت قرار گرفته است.