تذکر به صداوسیما به خاطر ایرادات «پایتخت ۶»تذکر به صداوسیما به خاطر ایرادات «پایتخت ۶»