ترابزون اسپور و بررسی پیشنهادات مجید حسینی؛ فاصله یک قدمی ستاره ایرانی تا بوندس لیگابه نوشته امروز سایت Habertsترکیه سران باشگاه ترابزون وقتی از تمدید قرارداد با حسینی ناامید شدند شروع به بررسی پیشنهادات این بازیکن از باشگاه های خواهان کردند که در حال حاضر هرتابرلین آلمان با یورگن کلینزمان مشهور نزدیک ترین تیم به ستاره ایرانی قلمداد شده است