تراکتورسازی یک مدافع لیگ برتری جذب کردتراکتورسازی یک مدافع لیگ برتری جذب کرد