ترور سردار سلیمانی از منظر ارزش‌های ۷ گانۀ خبریجدای جنبۀ سیاسی و نظامی به لحاظ ارزش‌های ۷ گانه خبری می‌توان این اتفاق را «اَبَر خبر» توصیف کرد.