تساوی پرسپولیس و نساجی در بازی تدارکاتیتساوی پرسپولیس و نساجی در بازی تدارکاتی