تشکر ستاد کرونای خانه سینما از توقف فیلمبرداری یک فیلمتشکر ستاد کرونای خانه سینما از توقف فیلمبرداری یک فیلم