تشییع پیکر جمشید مشایخی از مقابل تالار وحدتتشییع پیکر جمشید مشایخی از مقابل تالار وحدت