تصمیم هیات مدیره پرسپولیس؛ خواسته های سرمربی انجام می‌شود، کالدرون برگردددر این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بازگشت کالدرون و همچنین خواسته‌ها و درخواست ‌های سرمربی توسط مدیر برنامه‌های کالدرون در اختیار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه قرار گرفت.