تصویب ۲۰ ماده از لایحه قانون حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری در کمیسیون حقوقیتصویب ۲۰ ماده از لایحه قانون حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری در کمیسیون حقوقی