تعطیلی ۳ روزه سینماها به مناسبت ۲۸ صفرتعطیلی ۳ روزه سینماها به مناسبت ۲۸ صفر