تغییر موضع الاهلی/یک سرمربی سرشناس خارجی رقیب مجیدی می‌شوداین رسانه سعودی مدعی شد که الاهلی با یک سرمربی خارجی به توافق رسیده و بزودی معرفی می شود. بدین ترتیب الاهلی در بازی برگشت با شاگردان مجیدی با یک سرمربی خارجی حضور خواهد داشت.