تقویت بخش خصوصی در سینما و نگرانی سینماگران رانتیسرمایه گذار بخش خصوصی بر ریال به ریال هزینه ها نظارت و سختگیری دارد و این، همان نقطه نگرانی سینماگران رانتی است.