تقوی: تاج کاری را انجام داد که مدیران پیشین در ۲۰ سال گذشته باید انجام می‌دادندتعویق لیگ حتی اگر به مدت طولانی تری هم باشد مشکلی نیست و یک بار برای همیشه باید این اتفاق رخ می داد.