تماس رییس باشگاه رئال مادرید با زیدان برای بازگشت به رئالرئیس باشگاه مادرید از سرمربی فرانسوی که خرداد گذشته استعفا کرد خواست به تیم سابقش برگردد.