تمام ماجرای کمال تبریزی؛ «شبه هنرمند» آفت جامعه هنریدلال و معامله گر خوبي است. تنها منافع شخصي خودش مطرح است. مثل هر دلالي چانه مي‌زند. هميشه دست پيش مي‌گيرد كه پس نيفتد.