تمدید قرارداد بشار رسن با پرسپولیسرسن به این ترتیب تا پایان فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در عضویت پرسپولیس خواهد بود.