تمدید قرارداد بشار رسن با پرسپولیس



رسن به این ترتیب تا پایان فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در عضویت پرسپولیس خواهد بود.