تنها خیر کروناویروس برای سینمای ایران!ساعت و روز و شب ندارد شاید کسی وقت داشته باشد ۸ صبح فیلم را ببیند و شخصی دیگر ساعت ۲ نیمه شب.