توافق مسئولان استقلال با یک مربی ایتالیایی/ همه چیز منوط به مجوز وزارت ورزشبا این مربی ایتالیایی توافق اولیه انجام شده و در صورتی که مدیران استقلال از وزارت ورزش و جوانان مجوز بگیرند، برای توافق نهایی اقدام خواهند کرد.