توضیحات تهیه کننده بچه مهندس درباره سکانس خواستگاری دختر از پسر: دنبال جذابیت و ریتم پرکشش بودیمقصد ترویج خواستگاری زن از مرد را در سریال نداشته‌ایم،این چیزی است که در جامعه وجود دارد ما دنبال موقعیت ساختاری سریال بودیم.