توضیح دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال در مورد حذف نام ایرانمراتب در دست بررسی می‌باشد و اقدامات لازم برای رفع این مشکل به عمل خواهد آمد.