جابر انصاری به پیکان پیوستانصاری پس از مذاکراه با چند باشگاه لیگ برتری در نهایت با پیکان به توافق رسید و در نهایت امروز قرارداد رسمی خود را با خودروسازان به امضاء رساند.