جانشین علی کریمی در سپیدرود مشخص شدجانشین علی کریمی در سپیدرود مشخص شد